Get Adobe Flash player
Resources
Prayers to Lord Ganesha
vakratunda mahaakaaya
suuryakoti samaprabha
nirvighnam kuru me deva
sarvakaaryeshhu sarvadaa

 

Prayers to Lord Vishnu
"Shaantaakaaram Bhujanga Shayanam Padmanaabham Suresham
Vishvaadhaaram Gagana Sadrisham Meghavarnam Shubhaangam
Lakshmiikaantam Kamalanayanam Yogibhidhyaarnagamyam
Vande Vishhnum Bhavabhayaharam Sarvalokaikanaatham"

gurur brahmaa gurur vishnu
gurur devo maheshvarah
guruh saakshaat parabrahma
tasmai shrii guravenamah